Verslag kennismakingsbijeenkomst dorpraden en nieuw college

Datum: 
3 Juli, 2010

 

Op donderdag 29 juni hebben op uitnodiging van de gemeente Lochem alle dorpsraden kennis kunnen maken met het nieuwe college. Hier een kort verslag over deze bijeenkomst.
  
Nadat de burgemeester iedereen hartelijk heeft verwelkomd en wethouder Thijs de la Court heeft verontschuldigd voor zijn afwezigheid hebben alle aanwezigen zich kort voorgesteld en daarbij aangegeven welke verwachtingen hij of zij, vanuit zijn rol of positie heeft voor de toekomst.
Het gaat te ver om in dit verslag iedereen te citeren maar een aantal vragen cq verwachtingen van de dorpsvertegenwoordigers hierbij kort samengevat.
 
Opgemerkt werd dat een dorpsplan een middel is naar het primaire doel, namelijk een goed leefklimaat in een kern. Daartoe hoort ook de sociale cohesie en het gevoel van saamhorigheid. Hoewel de kernen onderling zeer verschillen wordt “betrokkenheid van de inwoners”  door allen als heel belangrijk ervaren. Opgemerkt is ook dat dorpsplannen niet statisch zijn maar dienen te worden aangepast aan veranderende omstandigheden.
De dorpsraden verwachten van de gemeente dat deze hen als serieuze gesprekspartner beschouwt en tijdig betrekt bij ontwikkelingen hun dorp betreffende. Zeker waar het grote ontwikkelingen betreft, zoals bijvoorbeeld het goederenspoor, de aanleg van rondwegen, ontwikkeling van industrieterrein etc., maar ook wanneer het relatief kleinere onderwerpen betreft als bijvoorbeeld de verlichting.  Met andere woorden: “Bewaking van hetgeen om en in het dorp gebeurt”.
De ambtelijke organisatie moet zich nog meer bewust zijn van het feit dat de dorpen gesprekspartner zijn en ook bepaalde ideeën hebben.
De ambities en verwachtingen zijn soms zeer hoog gesteld maar de dorpraden zijn daarentegen ook realistisch. De termen laag- en hooghangend fruit vielen een aantal keer. “Het is de uitdaging om ons ook te richten op het hooghangende fruit” . Waarbij de dorpsraden aangeven dat ze het ook graag willen horen, wanneer iets onmogelijk is, als het fruit zogezegd te hoog hangt.
Rollen en verwachtingen moeten ook bij het college helder zijn.
 
De kernwethouders willen graag participatie stimuleren. Het eigen initiatief van het dorp is daarbij heel belangrijk. Een mooi voorbeeld is de aanplant van acacia’s in Exel. Over de juiste rol en verwachtingen heeft het college nog nader overleg. Het contact met de dorpraden en de dorpsplannen is een proces waarin nog veel te leren en te verbeteren valt, het is een groeiproces voor alle partijen.
 
Vanuit de dorpsraden is gevraagd wat de door de rijksoverheid aangekondigde bezuinigingen voor de gemeente betekent. Ook de provincie is zich immers aan het terugtrekken waarbij als voorbeeld de subsidie aan de Vereniging Kleine Kernen wordt genoemd. Welke weerslag gaat dit hebben op de dorpen.
Berend Jan Bussink legt uit dat de provincie 60 miljoen moet bezuinigen en de gemeente in het slechtste geval 5 miljoen. De gemeente heeft een totale begroting van ongeveer 80 miljoen, daarvan is 60 miljoen niet beïnvloedbaar. Een en ander betekent dat bezuinigingen moeten worden gezocht in de resterende 20 miljoen. De gemeente stelt een perspectiefnota (2012 – 2014) op. Deze wordt op 5 juli behandeld in de raad. In 2010 en 2011 blijft de uitkering aan de gemeente op het zelfde niveau.
Het is bekend dat er 36 miljoen vrij komt uit de NUON. In het college is afgesproken deze gelden slechts te gebruiken voor investeringen die renderen. Bijvoorbeeld glasvezel of het aftoppen van bijdragen. De gemeente wil investeren in een ondernemende gemeente, daar waar mogelijk in samenwerking met Europese fondsen/ontwikkelingen.
 
Opgemerkt is dat “niet beïnvloedbaar” niet wil zeggen dat bepaalde activiteiten niet anders kunnen worden georganiseerd of anders kunnen worden benaderd zodat ook daar toch nog wat voordelen te behalen zijn.
Wilma Heesen beaamt dat en zou graag zien dat er voor inspanningen op het gebied van participatie en sociale cohesie net zulke mooie (door)rekeningsmodules zouden zijn als de rendementsberekeningen voor meer concrete investeringen ( de verloederingsnorm).
 
De actualisatie van dorpsplannen is een apart aandachtspunt. Per jaar is er geld beschikbaar om een tweetal dorpsplannen te actualiseren. Daarnaast zal de gemeente ook alert blijven op eventuele andere mogelijke fondsen of subsidies waarvan de kernen gebruik zouden kunnen maken.
 
De burgemeester sluit de bijeenkomst en nodigt iedereen uit voor een drankje.
 
 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign