Jaaroverzicht 2010 Dorpsraad Eefde

Datum: 
19 December, 2010

 

We zitten in de laatste weken van 2010, een goed moment om even stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook dit jaar heeft het bestuur van de Dorpsraad Eefde een reeks initiatieven gestart en zijn er enkele succesvol afgerond. De twee belangrijkste initiatieven, die overigens al vorig jaar gestart waren,  zijn het opstellen van een Dorpsplan en het Wetenschapswinkelproject “Identiteit Eefde”.

Het Dorpsplan hebben we samen met vele vrijwilligers en onder de bezielende leiding van Leon Meijs op 20 mei aangeboden aan de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad. Het Dorpsplan ligt nu bij de gemeente ter toetsing, en we gaan het de komende periode bespreken.
Het Wetenschapswinkel project was het meest nadrukkelijk zichtbaar in de maand maart, toen we een uitgebreide enquête in alle brievenbussen hebben bezorgd. De uitkomsten van deze enquête zijn vervolgens vertaald in 3 ruimtelijk scenario’s, die in september door een grote groep Eefdenaren in een zo genoemd Atelier zijn getoetst. Alle opmerkingen zijn inmiddels verwerkt, en worden gebundeld tot één toekomstbeeld voor Eefde. Dat zal in januari 2011 worden gepresenteerd.

De Dorpsraad heeft ook actief meegewerkt aan projecten als Vraagbaak Eefde en het Opplussen van huizen van senioren. Halverwege dit jaar is het project Opplussen met succes afgerond.
Met de realisatie van de Vraagbaak Eefde in ’t Hart zijn diverse zorgorganisaties ingesprongen op een behoefte uit het dorpsplan, namelijk één informatiepunt voor de vragen over wonen, welzijn en zorg. Het betreft een project van een jaar dat na een evaluatie wellicht voortgang vindt.
 
Vaak komt dreigend onheil van buiten, zo ook bij de aankondiging Hoogfrequentspoor in het westen van het land, waardoor extra veel goederentreinen door Eefde gaan denderen. De RONA als ook de dorpsraad en vele Eefdenaren hebben actief geprotesteerd. Dit gebeurde zowel schriftelijk als fysiek en lijkt enig resultaat te hebben gehad.
De plannen omtrent de containerhaven aan het Twentekanaal en de gevolgen hiervan zijn en worden door de dorpsraad scherp in de gaten gehouden.
Ook wordt meegedacht bij de ontwikkeling van andere grote infrastructurele werken die er aan staan te komen. De uitbreiding van de sluis door realisatie van de 2e sluiskolk. De ideeën die in het wetenschapswinkelproject “Identiteit Eefde” naar voren zijn gekomen worden besproken met Rijkswaterstaat voor de mogelijkheden tot invulling hiervan.
Na de realisatie van de westelijke rondweg wordt de N348 (Rustoordlaan, Doctor van de Hoevenlaan, Zutphenseweg) in de bebouwde kom gewijzigd van provinciale weg naar een gemeenteweg. Hierin liggen voor Eefde kansen voor het maken van een “dorpsstraat ons dorp”. De dorpsraad is betrokken met deze herinrichting. 
Daarnaast zijn we betrokken bij de totstandkoming van een eigen energienetwerk: LochemEnergie, en de aanleg van het glasvezelnetwerk voor Eefde.
Veel aandacht gaat uit naar de plannen voor woningbouw in het dorp. Vanuit het dorpsplan is naar voren gekomen dat de Eefdenaren willen dat eerst de geschikte plaatsen in het dorp gebruikt worden. Inbreiding voor uitbreiding, bijvoorbeeld waar gebouwen staan die in verval zijn geraakt. Verschillende nieuwbouwprojecten zoals “Eefde-zuid” of “Eefde-noord” passen niet in dit beeld. Dit jaar staan al ca 80 woningen te koop (historisch gezien zeer veel), en de particuliere woningmarkt is niet gebaat bij nog meer van hetzelfde aanbod.
Verkeerskeersveiligheid van en naar school is in Eefde een belangrijk onderwerp. Daarom participeert de dorpsraad in een werkgroep om samen met de beide basisscholen dit thema aan de orde te brengen binnen de gemeente. Dit met als doel concrete ideeën gerealiseerd te krijgen.

 
We hebben na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe kernwethouder toegewezen gekregen, dhr. Thijs de la Court. We hebben met hem al enkele keren de knelpunten in Eefde besproken, en we zijn erg content met de toezegging dat er een externe projectmanager voor Eefde komt, in de persoon van Gerard Kok van SCW.(stichting cultureel werk Gorssel) Hij gaat toezien op de tijdige aanpak van concrete knelpunten. Tevens zullen we de komende periode met hem wijkschouwen houden, met als doel meer betrokkenheid van de bewoners en verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 
 
We hebben op de ledenvergadering in mei gesproken over het bestuursmanifest, waarin zo concreet mogelijk de planning per thema wordt opgenomen: wie doet wat, en wanneer moet het klaar zijn. Dit manifest is nu ingevuld voor de thema’s die ook in het Dorpsplan benoemd zijn. We gaan daar in 2011 mee aan de slag.

Als laatste wil de dorpsraad iedereen fijne feestdagen toewensen en een gelukkig en gezond 2011.
Het bestuur
Dorpsraad Eefde
 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign