Agenda jaarvergadering 2013 Dorpsraad Eefde

Datum: 
17 Juni, 2013

Op woensdag 19 juni a.s. houdt de dorpsraad Eefde haar jaarlijkse ALV. In vergelijking met andere jaren wordt de vergadering gehouden in juni .

Aanleiding hiervoor is een onderwerp wat het bestuur van de vereniging dorpsraad Eefde haar leden graag wil voorleggen. Windenergie.  De laatste tijd is door een werkgroep hard gewerkt om te onderzoeken of het opwekken van windenergie kans van slagen heeft binnen Eefde.
Dit onderzoek, volgens de “Frisse wind methode”, is nu in een fase gekomen waarvan het bestuur vindt dat de leden zich moeten uitspreken over de vraag;  Gaan de vereniging Dorpsraad Eefde in Eefde verder met het onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van windenergie?

Naast deze vraag maken we graag gebruik van de gelegenheid om u bij te praten over de ontwikkelingen van het Dorpsplein, het goederenspoor en de wijkaanpak. 
Komt allen dus op woensdag 19 juni naar t Hart.

Het bestuur
Dorpsraad Eefde.
 

Agenda voor de Algemene LedenVergadering van woensdag 19 juni 2013, 20:00 uur in het Hart, Kelder Vanaf 19.30 inloop met koffie en koek.

 

1. Opening & Mededelingen                                        20.00 uur
 

2. Verslag vorige keer                                                 20.10
 

3. Samenstelling bestuur                                            20.15
 

4. Financiën                                                                20.20
 

5. Lopende Zaken & Initiatieven                                  20.35
 

6. Goederenspoor                                                       20.45
 

7. Windenergie voor Eefde                                          21.00

8. Rondvraag / Sluiting                                               21.45
 

.Korte Toelichting bij de Agendapunten:

Ad 1.    Mededelingen
Als evenement hebben we eind januari een Midwinterbijeenkomst georganiseerd, samen met het Hart en de Oranjevereniging.  Naast een gemoedelijk samenzijn met muzikale omlijsting, is daar een kort overzicht gegeven van de onderwerpen waar de Dorpsraad in 2013 mee bezig wil zijn.
AED-netwerk: We zijn al langere tijd bezig geweest om ook in Eefde een AED-netwerk (defibrillator) te realiseren. Daarvoor moeten enkele tientallen vrijwilligers een AED-cursus volgen, en op strategische plaatsen worden AED’s geplaatst. Er is intensief contact tussen DRE en EHBO. Op basis van de aangemelde vrijwilligers moeten we een goed netwerk kunnen maken. Nu eerst nog cursussen afspreken.

Ad 2.    Verslag
Verslag laatste bijeenkomst is op de website beschikbaar.

Ad 3.    Samenstelling Bestuur
Rooster van aftreden:
Voorzitter:                    2011 – 2014, daarna  herkiesbaar voor een periode van drie jaar
Secretaris:                    2010 – 2013, daarna herkiesbaar voor een periode van drie jaar
Penningmeester:           2012 – 2015, daarna herkiesbaar voor een periode van drie jaar
Overige leden worden voor periode van een jaar benoemd.

Aftredend is de secretaris, Mark Tielbeke; Mark stelt zich herbenoembaar voor nog een periode.
De leden Marc Majoor en Marco de Zeeuw zijn beide aftredend en niet herkiesbaar.

VOORSTEL van het bestuur voor de ALV om de volgende benoemingen te bekrachtigen:
1. Mark Tielbeke, als bestuurslid. Hij is tevens bereid om secretaris te blijven.

Samenstelling bestuur wordt dan als volgt:
Voorzitter: Henk Stormink
Secretaris: Mark Tielbeke
Penningmeester: Sven Wallage
Loco-penningmeester: vacature

Benoemingsperiode is geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Ad 4.    Financiën
Toelichting door de penningmeester.
Afrekening 2012 wordt gepresenteerd, en is door de kascie (Tom Merkx en Jeroen Snijders-Blok) bekeken; zij rapporteren erover.
Begroting 2013 wordt gepresenteerd.
Benoeming Kascie voor komend jaar: 1 lid uit de cie van dit jaar + 1 nieuw lid.
Aansluitend verzoekt het bestuur aan de ALV om decharge te verlenen over het gevoerde beleid.

Ad 5.    Lopende Zaken & Initiatieven 
De komende jaren ondergaat Eefde een metamorfose op diverse terreinen: Nu de rondweg gereed is, starten we dit jaar met herinrichting Traverse, te beginnen met het plein bij de kerk, de aanleg 2e sluiskolk in Twentekanaal is door de minister een jaar vertraagd, start nu voorzien in 2015, herinrichting Oude Eefse Beek, en functiewijziging Detmerskazerne. Deze ontwikkelingen zijn integraal opgepakt in Highport.Eefde.

Plein bij de kerk: We hebben met een groep belanghebbenden (Oranjevereniging, Ondernemers, Kerk, etc) afspraken gemaakt om nog voor de vakantie tot een goed ontwerp te komen voor de inrichting van het plein. De Dorpsraad en de gemeente gaan daarin gelijk op, en samen met een ontwerpbureau moeten we komen  tot een mooi, veilig en functioneel plein, dat ons dorp de komende tientallen jaren goed perspectief biedt.

Wijkaanpak: in dit kader is een enquête uitgezet in de NOK. De respons valt enigszins tegen. In de Oranjelaan wordt in samenspraak van de gemeente met de bewoners een nieuw straatbeeld ontwikkeld. Deze aanpak streeft de Dorpsraad na.

Ad 6.    Goederenspoor door Eefde
De plannen van de overheid voor afhandeling van goederenvervoer per spoor door Eefde beginnen nu wat vastere vormen aan te nemen, en juist nu wordt het belangrijk dat we hier kritisch naar kijken, met het oog op de leefbaarheid van Eefde. Op initiatief van de Dorpsraad komt er een werkgroep in actie met betrokkn Eefdenaren om hierin het juiste spoor te kiezen. Ter vergadering wordt een korte toelichting gegeven.

Ad 7.    Windenergie voor Eefde
Windenergie is een onderwerp wat het bestuur van de vereniging dorpsraad Eefde haar leden graag wil voorleggen .De laatste tijd is door een werkgroep hard gewerkt om te onderzoeken of het opwekken van windenergie kans van slagen heeft binnen Eefde.
Dit onderzoek, volgens de “Frisse wind methode”, is nu in een fase gekomen waarvan het bestuur vindt dat de leden zich moeten uitspreken over de vraag;  Gaan de vereniging Dorpsraad Eefde in Eefde verder met het onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van windenergie? 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign