Agenda ALV 2014 5 juni 2014.

Datum: 
3 Juni, 2014

Op donderdag 05 juni a.s. houdt de dorpsraad Eefde haar jaarlijkse ALV.
Het is weer een jaar geweest waarin veel is gebeurt en tijdens deze ALV willen wij graag met u de balans opmaken.
Naast de grote en belangrijke onderwerpen Traverse, goederenspoor en de tweede sluis.
De heer Foole zal enige achtergrond informatie geven over de tweede sluiskolk (agendapunt 7).
Komt allen dus op donderdag 05 juni naar t Hart.

Het bestuur

Dorpsraad Eefde.

 

Agenda voor de Algemene LedenVergadering van donderdag 05 juni 2013, 20:00 uur in het Hart, t podium  Vanaf 19.30 inloop met koffie en koek.

1. Opening & Mededelingen                      20.00 uur

 

2. Verslag vergadering 2013                      20.10
 

3. Samenstelling bestuur                           20.15
 

4. Financiën                                                20.20
 

5. Lopende Zaken & Initiatieven               20.35
 

6. Goederenspoor                                     20.45
 

7. Presentatie Sluis                                  21.00

8. Rondvraag / Sluiting                              21.45
 

Korte Toelichting bij de Agendapunten:

Ad 1.    Mededelingen

Ad 2.    Verslag

Verslag van de ALV van 2013 is op de website beschikbaar. Ter goedkeuring

Ad 3.    Samenstelling Bestuur
Rooster van aftreden:
Voorzitter:                    2011 – 2014, daarna  herkiesbaar voor een periode van drie jaar
Secretaris:                    2013 – 2016, daarna herkiesbaar voor een periode van drie jaar
Penningmeester:           2012 – 2015, daarna herkiesbaar voor een periode van drie jaar
Overige leden worden voor periode van een jaar benoemd.
Dhr Henk Stormink is aftredend voorzitter en stelt zich herkiesbaar als voorzitter voor een nieuwe periode.
Dhr Duco Avis is bereid om tot het bestuur toe te treden. Duco stelt zich voor.

VOORSTEL van het bestuur voor de ALV om de volgende voorgenomen benoemingen te bekrachtigen:
1. Duco Avis, als bestuurslid.
2. Henk Stormink als voorzitter.
3. vacature.


Samenstelling bestuur wordt dan als volgt:
Voorzitter: Henk Stormink
Secretaris: Mark Tielbeke
Penningmeester: Sven Wallage
Loco-penningmeester: vacature

Bestuurslid : Duco Avis.

Benoemingsperiode is geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Ad 4.    Financiën
Toelichting door de penningmeester.
Afrekening 2013 wordt gepresenteerd, en is door de kascie (Tom Merkx en Hans Derriks) bekeken; zij rapporteren erover.
Begroting 2014 wordt gepresenteerd.
Benoeming Kascie voor komend jaar: 1 lid uit de cie van dit jaar + 1 nieuw lid.
Aansluitend verzoekt het bestuur aan de ALV om decharge te verlenen over het gevoerde beleid.

Ad 5.    Lopende Zaken & Initiatieven 
Herinrichting Traverse,

Initiatief tot inrichten van een FruitBoomgaard nabij de Oude Eefse Beek.

De aanleg 2e sluiskolk in Twentekanaal is actueler dan ooit; besluit gemeenteraad is uitgesteld naar juli, omdat er eerst nog in de Tweede Kamer over wordt gesproken met de minister.

Functiewijziging Detmerskazerne.
Wijkaanpak: door intensieve begeleiding is herontwikkeling plannen Kapperallee met goede inbreng van de bewoners verlopen. Secretaris vertelt hierover.

Ad 6.    Goederenspoor door Eefde

De plannen van de overheid voor afhandeling van goederenvervoer per spoor door Eefde beginnen nu wat vastere vormen aan te nemen, en juist nu wordt het belangrijk dat we hier kritisch naar kijken, met het oog op de leefbaarheid van Eefde.

Op initiatief van de Dorpsraad is een werkgroep in actie gekomen om met betrokkenen Eefdenaren het juiste spoor te kiezen. Ter vergadering wordt een korte toelichting gegeven.

Ad 7.   Sluis Eefde
Toelichting op de procesgang door actiecomite.

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign