Bomenkap Mettrayweg & Quatre Bras Aanvulling

Ongetwijfeld heeft u gelezen dat er enige commotie is rondom de voorgenomen kap van bomen op de Mettrayweg alsmede Quatre Bras.

De Dorpsraad heeft, zodra duidelijk werd dat de gemeente concrete plannen had om bomen weg te halen zonder dat hierover voorafgaand overleg met aanwonenden en de dorpsraad geweest was, contact gezocht met de gemeente Lochem.

Een eerste overleg heeft er in geresulteerd dat de plannen vooralsnog niet zullen worden uitgevoerd en dat pas na overleg met dorpsraad en aanwonenden nadere besluiten genomen zullen worden.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

-----

Aanvulling 11 februari 2017

Donderdag 9 februari heeft het bestuur van de dorpsraad om tafel gezeten met Annemieke Breukelaar van de gemeente om:

-           de meningen van omwonenden goed onder de aandacht te brengen

-           onze ideeën over het proces naar voren te brengen

-           te spreken over de overige plannen in Eefde. 

De mening van omwonenden hebben we nogmaals toegelicht. Het werd duidelijk dat meerdere mensen aan de gemeente hun zorgen en wensen hebben geuit over de voorgenomen kap in het gebied. 

Het standpunt van de gemeente (wethouder Kottelenberg) heeft Annemieke helder gemaakt:

-           uitstel van de kap vanwege het open karakter aan de Mettrayweg met maximaal drie jaar en gelijktijdig aanplant van nieuwe bomen aan de andere zijde

-           kap van een vijftal bomen aan de Mettrayweg vanuit veiligheidsoverwegingen  

-           kap van de gemerkte bomen aan de Quatre Brasweg omdat daar teveel risicobomen staan.

Op basis hiervan hebben we nogmaals het voorstel gedaan om eerst in gesprek te gaan met de omwonenden van de Quatre Brasweg. Dat wil de gemeente doen in 1 op 1 gesprekken met omwonenden binnen een straal van 200 meter. Wij hebben de suggestie gedaan om ook met alle omwonenden tegelijk een open gesprek te voeren. Dat advies volgt de gemeente helaas niet op. 

Na intern overleg is door de gemeente besloten om:

-           wel in gesprek te gaan met aanwonenden Quatre Brasweg en te kiezen voor telefonisch contact

-           vooralsnog vast te houden aan kap van de bomen aan de Quatre Brasweg op korte termijn

-           met omwonenden Quatre Brasweg in gesprek te gaan over het plan voor nieuwe herplant

-           de bomen aan de Mettrayweg voor max drie jaar niet te kappen en met de buurt in gesprek te gaan over een plan voor herplant

-           met de groep betrokken inwoners van de gebiedsvisie Eefde   west in gesprek te gaan over inpassing van groen in het gebied

-           ruimte te bieden voor financiële ondersteuning van lokale initiatieven als de buurt zelf meewerkt met de herplant .

 

Begin volgende week komt er een brief van de gemeente, gericht aan direct omwonenden waarin dit plan wordt toegelicht. 

Eind februari is een volgend overleg tussen dorpsraad en gemeente gepland. 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign