Beschermd wonen Leger des Heils toch in Eefde !

Datum: 
4 Juli, 2014

Geachte bewoner Almenseweg, 

Via de gemeente bereikte ons het bericht dat de beschermd woonvoorziening in Almen verhuist naar ’t Mastler aan de Almenseweg 6 in Eefde. Dit gebeurt naar verwachting half augustus 2014. De Dorpsraad betreurt het dat een informatiebijeeenkomst pas in september plaats vindt. Wij denken dat goed en tijdig communiceren onrust en onbegrip voorkomt. Gegeven het bestemmingsplannen en de huidige bebouwing zijn er geen formele stappen om invloed op deze verandering uit te oefenen. We hopen en vertrouwen erop dat overlast voor de omwonenden tot een een minimum worden beperkt. De omwonenden ontvangen hierover binnenkort een brief.
   
Van Almen naar Eefde
Het pand aan de Almenseweg wordt gehuurd van Trajectum, die het pand tot voor kort in gebruik had als Orthopedagogisch Behandelcentrum. In de zomerperiode wordt het pand geschikt gemaakt voor een nieuwe groep bewoners. Het gaat om een verhuizing binnen de gemeente Lochem van de beschermd woonvoorziening ‘De Vrije Vogel’ in Almen. Een plek die tijdelijk was.

Informatie- en kennismakingsbijeenkomst
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 22 september as. om 19.30 uur in ‘t Mastler, Almenseweg 6, Eefde. Vooruitlopend daarop leek het ons goed u alvast in hoofdlijnen te informeren over deze aanstaande situatie.


note:
Bovenstaande mail stuurde wij aan de leden van de dorpsraad wonend aan de Almenseweg

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign