Zienswijze DRE op N348 Jodendijk/Scheuterdijk

Datum: 
7 Maart, 2016
De Dorpsraad Eefde beijvert zich voor een goede leefbaarheid in een dorp waar mensen graag wonen. Een van de kernwaarden van Eefde is volgens de Eefdenaren het groene karakter van het dorp, dat al bij de entree van het dorp zichtbaar is. (wetenschappelijk onderzocht, Wetenschapswinkel Wageningen, 2011).  
 
De provincie Gelderland lijkt als standaard strategie te hebben, het afpellen van de problematiek op de N348 naar kleine deelissues. Door deze op te lossen ontstaat per voorstel beperkte weerstand, maar het grote probleem wordt niet daadwerkelijk aangepakt. Zo ook nu, onder het mom van veiligheid op een individueel kruispunt worden twee zijwegen (en dus bereikbaarheid van een groot buitengebied) afgesloten en een parallelstructuur aangelegd waarbij een huidige veilige fietsvoorziening enorm wordt gedegradeerd. De kern van het probleem is dat de erfontsluitingsweg (Zutphenseweg/N348) wordt gebruikt als gebiedsontsluiting voor Zutphen / De Mars. Daarbij zijn zijwegen, bomen en erfontsluitingen niet gewenst en worden deze met de kaasschaaf keer op keer een beetje verminderd. Uiteindelijk ontstaat een snelle ontsluiting van Zutphen naar de A1, die niet wenselijk is voor de talrijke aanwonenden. 
 
De ‘oplossing’ voor het knelpunt Scheuterdijk werd afwisselend wel/niet gekoppeld aan de veranderingen bij de Rotonde, later gekoppeld aan de wijziging kruising bij Quatre Bras, en nu weer niet. Ook de concept-parallelstructuur zelf is op een aantal punten aangepast en verbreed omdat de eerste ideeën zeer onveilig waren. Van de geschetste ‘fietsstraat’ is dan inmiddels ook geen enkele sprake meer.  
Het lijkt wel alsof vanuit de provincie een provinciale weg uitsluitend als vervoersader wordt gezien, die gemaximaliseerd moet worden, en niet als een woonstraat. Bedenk dat langs de N348 vele tientallen gezinnen wonen, die ook graag in een leefbare situatie blijven wonen, en dat is zeker niet langs een snelweg.  
 
Voor de Dorpsraad Eefde zijn de uitgangspunten helder: voorop staat de optimale leefbaarheid voor de aanwonenden en de karakteristieke waarde van de Groene Entree voor het dorp Eefde.  Het primaire uitgangspunt voor de Provincie is de snelle doorstroming van het verkeer. Als dat werkelijk belangrijk zou zijn, dan hadden er in het verleden andere keuzes gemaakt moeten worden bij reconstructies en omleggingen, zodat de N348 niet dwars door alle aanliggende woongemeentes gaat (Dieren, Leuvenheim, Zutphen, Eefde, Gorssel, Epse). Neem een voorbeeld aan de inbedding van de N348 in Overijssel, daar is het veel beter uitgevoerd! Van Zutphen (IJsselbrug) tot Deventer (A1) is het tracé opgeknipt door diverse verkeerslichten, verschillende maximale snelheden: Brug – Bebouwde-kom 3 km (80 km/u, 7 x verkeerslichten), Bebouwde-kom Zutphen 2,5 km (50 km/u, 1 x vl), Brug Twentekanaal – rotonde Eefde 2,2 km (80 km/u, 1 x vl), Rotonde - QuatreBras  1,1 km (80 km/u, toekomst 1 x vl), QuatreBras – Bebouwde kom Gorssel 1,4 km (80 km/u, 1x 
vl), Bebouwde-kom Gorssel 1,9 km (50 km/u, 1 x vl), grens Gorssel – Epse 1,9 km (80 km/u, 1 x vl), Epse – A1 ca 1 km (80 km/u, 1 of 3 vl). Totaal op dit traject van ca 15 km liefst 15 verkeerslichten en 2 rotondes, dus doorstroming is dan heel relatief.  
 
Kernpunten:
1. De parallelstructuur lost niets op voor de aanwonenden (erfontsluitingen), sterker nog het wordt alleen maar onveiliger om vanuit de erven de N348 op te rijden.
2. De parallelstructuur maakt het fietspad onveiliger, en verhindert dat hier een snelfietspad komt (die plannen worden momenteel in stedendriehoekverband uitgewerkt, maar daar is de provincie kennelijk niet in geïnteresseerd).
3. De provincie zet alles op maximale verkeersdoorstroming, dus moeten nu weer 12 (eeuw-oude) eiken wijken. Een van de kernwaardes van Eefde (nl een groene entree voor het dorp) wordt op deze manier door het toilet gespoeld. Bovendien wordt het voor het gevoel veel onveiliger (aan beide zijden!) om langs de weg te lopen of fietsen, zonder de bescherming van een bomenrij.  
4. Openbaar vervoer past kennelijk niet bij de voorgestelde doorstroming, en de bushaltes Scheuterdijk/Berkenbosch worden beide opgeheven, omdat het te gevaarlijk zou zijn! Dit betekent dat OV-gebruikers honderden meters verder moeten lopen. (als compensatie wordt de halte bij het spoor 50 meter (!) verschoven). Goed OV is toch de verantwoordelijkheid van de provincie?
5. In de praktijk blijkt dat het inhaalverbod vanaf de rotonde regelmatig wordt overtreden, hetgeen tot bijzonder gevaarlijke situaties leidt, wanneer mensen vanuit hun erf-oprit de weg op gaan. 6. Een inventarisatie onder alle aanwonenden tussen rotonde en QuatreBras geeft aan dat iedereen een lagere maximum snelheid wenst (60 km/uur).
7. Voorstel om naar voorbeeld van Zutphen en Gorssel, een deel binnen de bebouwde kom te laten vallen (bebouwde kom Eefde uitbreiden tot Jodendijk of tot QuatreBras); ook onlangs gerealiseerd bij Empe op de N345!   Alternatieve aanpak kruispunt Jodendijk / Scheuterdijk:  Dorpsraad Eefde heeft samen met aanwonenden, ondernemers en diverse belangenorganisaties om tafel gezeten om te komen tot een alternatieve oplossing voor het huidige onveilige kruispunt Jodendijk/Scheuterdijk. We hebben gezocht naar een goed onderbouwd en gedragen alternatief dat aantoonbaar beter is.

Concrete doelen waar we naar hebben gezocht waren: - veiliger voor alle gebruikers - betere oversteekbaarheid voor aanwonenden - de huidige bushaltes blijven behouden - geen onnodig asfalt,  - minimale impact op gebruik van particuliere grond en landbouwareaal - géén aanslag plegen op onze monumentale eiken - veilig gevoel voor wandelaars / postbestellers die langs de weg lopen/fietsen achter de bomenrij; - verbeteren bereikbaarheid voor ondernemers en woningen - behouden veilige vrijliggende fietsverbinding voor toekomstige fietssnelweg.
 
Bovenstaande doelen worden in ons alternatief allemaal bereikt. Daarnaast is het vele malen goedkoper, mocht dat een issue zijn.   
Professionele uitwerking door Arcadis Het alternatief dat uit dit overleg is gekomen, hebben we vervolgens voorgelegd aan de verkeerskundigen van Arcadis. Zij hebben dit vertaald naar een gedetailleerde schets, deze treft u aan in de bijlage bij deze zienswijze + een toelichtend document.  Wij vertrouwen erop dat u serieus deze alternatieve optie bekijkt, die het juiste resultaat oplevert, overheidsfinanciën bespaart, en omwonenden volwaardig mee laten tellen.  
 
Wenselijk voor de Dorpsraad is dat er een aanpassing kruispunt Scheuterdijk komt, zoals bijgeleverd, dat de max snelheid over het Eefdese deel vanaf rotonde richting Deventer teruggebracht wordt naar 60 km per uur, dat het groene karakter behouden blijft met de monumentale eiken en het OV goed bereikbaar. Dit betekent dat gerespecteerd wordt dat tientallen gezinnen, die langs de N348 wonen, een beter leefklimaat gaan ervaren, met minder gevaar, minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder lawaai. Per saldo zal dat ook een betere doorstroming op dit gesegmenteerde traject bewerkstelligen.   
 
Groetend,
Bestuur Dorpsraad Eefde  
hiervoor H. Stormink voorzitter 

 

BijlageGrootte
Arcadis notitie N348.pdf170.59 KB
Zienswijze-Dorpsraad-N348-feb2016.pdf57.18 KB
Uitsnede N348 incl rotonde-Layout2.pdf89.1 KB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign