Dorpsraad Eefde en windenergie

De Dorpsraad Eefde is in 2013 de Windgroep Eefde gestart. Uitgangspunt was en is: “Is er bij de bewoners genoeg draagvlak voor de realisatie van windenergie en hoe kunnen de opbrengsten ten goede komen aan het dorp”. De groep is aan het werk gegaan met een verkennende studie. De eerste resultaten zijn op de algemene ledenvergadering van 2014 gepresenteerd.

Na één jaar is de Windgroep Eefde zelfstandig doorgegaan met de verkenning en het zoeken naar draagvlak bij de bewoners van Eefde. Daarbij is ook de samenwerking gevonden met Lochem Energie om gebruik te maken van de daar aanwezige kennis en ervaring.  De filosofie van LochemEnergie is dat de realisatie van een windmolen er alleen kan komen in geval van voldoende steun van de lokale mensen en dat de jaarlijkse opbrengsten van de windmolen ten goede komen aan de omgeving van de windmolen en het dorp. Dorpsraad Eefde onderschrijft deze filosofie.

Op verzoek van de groep Eefde Tegen-wind heeft de Dorpsraad Eefde op 8 april j.l. een gesprek met hen gehad over de voors en tegens van windenergie in Eefde.

Zij geven zelf aan niet tegen windenergie te zijn, maar willen graag onderzoeken in welke mate er andere vormen van duurzame energie zouden kunnen worden gerealiseerd. Over dit laatste punt hebben zij echter nog geen beeld waaraan gedacht kan worden. De Dorpsraad is van mening dat duurzaamheid bevorderd moet worden, en in het bijzonder duurzame energie kan een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Onder duurzame energie verstaan we ook windenergie.

In de wereld om ons heen wordt steeds nadrukkelijker een beroep gedaan op de inzet en verantwoordelijkheid van de burger: de participatiemaatschappij. We zien dat als een regelmatig terugkomende lijn in bijvoorbeeld het gemeentelijk beleid dat in toenemende mate de leefbaarheid binnen ons dorp onder druk zet. Recent nog is de Dorpsraad gevraagd te inventariseren wat de behoefte aan accommodaties  (sport/cultuur) in het dorp is, en wat burgers zelf kunnen bijdragen, aangezien er een bezuinigingsopdracht gaat worden uitgevoerd van 310.000 euro over heel de gemeente Lochem, waarvan Eefde moet rekenen op jaarlijks enkele tienduizenden euro’s minder voor Dorpshuis en voor (binnen)sport.

Bijkomend, en niet onbelangrijk aspect, is dat de gemeente Zutphen concrete stappen zet om te komen tot uitbreiding van het potentieel aan windenergie. Dat zal zeer waarschijnlijk langs het Twentekanaal op de grens met Eefde, plaatsvinden.De kans  is dan groot, wanneer Eefde zelf niets onderneemt, er toch molens komen te staan, waarvan de opbrengsten zeker niet in Eefde terechtkomen.

De Dorpsraad ziet momenteel geen alternatieve mogelijkheid om structureel aan middelen te komen ter versterking van de leefbaarheid in het dorp. De Dorpsraad heeft voorgesteld dat de groep Eefde Tegen-wind samen met de Windgroep Eefde nagaat wat Eefdenaren vinden van windenergie langs het Twentekanaal, die jaarlijks wat oplevert voor het dorp, en een Zutphense windmolen die niets oplevert.

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign