Verslag inventarisatie wensen uitbreiding Sluis.

Datum: 
10 April, 2011

In opdracht van Rijkswaterstaat is er een stageverslag gemaakt over de inventarisatie van de (recreatieve) wensen mbt de uitbreiding van de sluis. Hieronder is hiervan een samenvatting weergegeven.  Bron: stage verslag RWS.
 
Samenvatting

Voor het project ‘uitbreiding Sluis Eefde’, heeft RWS een ambitienota opgesteld. In deze ambitienota staat beschreven wat RWS graag indirect zou willen bereiken met de uitbreiding van de sluis.
Ambities van RWS hebben voornamelijk veel te doen met duurzaamheid. Dit houdt ook in dat er een meerwaarde wordt gegeven aan de functie van de sluis. Deze meerwaarde zal zich moeten uiten door ook de wensen van betrokkenen mee te nemen in het ontwerp. Daarnaast door in te spelen op de kwaliteiten van de omgeving. Door dit te doen wordt er draagvlak voor het project gecreëerd.

Door het project goed in de omgeving te passen kunnen betrokken bewoners en organisaties profijt hebben bij de uitbreiding van de sluis. Daarnaast kan het begrip van betrokkenen in het voordeel werken van RWS om het realisatieproces te vergemakkelijken.

Het zou de ruimtelijke kwaliteit ten goed komen als er wordt ingespeeld op de recreatieve functie van de sluis. Het is daarom dat er aanleiding werd gegeven tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de versterking van de recreatieve functie van de sluis.

De verschillende organisaties die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd, hadden allemaal een vergelijkbare visie voor de sluis. Zo zijn de recreanten die op de sluis af komen voornamelijk oudere mensen. Deze mensen komen dan het liefst op de fiets. Verder wordt het belangrijk gevonden, dat de educatieve waarde van de sluis voor schoolkinderen wordt versterkt. Schoolkinderen en ouderen vormen zo de belangrijkste doelgroepen waar de sluis recreatieve voorzieningen op moeten worden afgestemd.

Verder werd het versterken van de watersportvoorzieningen rond de sluis als een grote kans gezien. Uit de cijfers blijkt echter blijkt dat de doelgroep van watersporters op het Twentekanaal niet groot is . Dit wordt door RWS op dit moment niet gezien als een kansrijk idee. Het gebruiksvriendelijker maken van de sluis voor recreatievaart wordt wel geadviseerd.

Door het interviewen van betrokkenen kwamen er veel kansrijke ideeën naar voren om de recreatieve functie te versterken. In hoofdlijnen kwamen deze ideeën op de volgende punten neer:

- Uitbreiding van de toegankelijkheid van het sluiscomplex
- Meer inzicht in het proces en de techniek van de sluis
- Het creëren van een uitzichtpunt
- Het kunnen aan meren van passagiersboten
- Uitbreiding van de rondleidingen
- Plaatsen van aansprekende informatiepanelen
- Een informatiecentrum
Deze wensen komen overeen met het aantrekken van de doelgroepen die men voor ogen heeft.

Om de wensen waar te kunnen maken, is het belangrijk dat RWS en de betrokken organisaties zich samen actief gaan opstellen om de recreatieve waarde te versterken. Verschillende partijen hebben een rol bij het versterken van de recreatieve waarde. RWS zal aan kunnen geven hoe dit in samenwerking met het sluiscomplex het beste tot stand kan komen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de recreatieve functie van de sluis versterkt kan worden door meer inzicht in het schutproces van de sluis. Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van de sluis versterkt, wat meer recreanten op zal leveren. Dit is goed voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en stimulering van de economie.

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign