Nieuwsbrief RWS capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde deel 2

Datum: 
12 December, 2013

Nieuwsbrief

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

Nummer 2 / 5 december 2013

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereidingen om sluis Eefde uit te breiden met een tweede sluis. Sinds vandaag, 5 december, liggen het ontwerpbestemmingsplan Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde, het ontwerp planMER en het ontwerp projectplan Waterwet waterstaatswerk opnieuw ter inzage.

Deze procedures maken onderdeel uit van de besluitvorming van de gemeente Lochem. Op deze plannen kunt u zienswijzen indienen. In deze nieuwsbrief leest u waar u dit kunt doen.

 

In deze nieuwsbrief

·         Nieuwe terinzagelegging

·         Deze zomer al een zienswijze ingediend?

·         Andere inspraakmomenten

·         Aanmelden nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen

 

Nieuwe terinzagelegging

Het planMER heeft van 20 juni t/m 31 juli 2013 al ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het voorlopige toetsadvies van de commissie voor de m.e.r., is het planMER met de Aanvulling aangepast. Ook zijn er beperkte wijzigingen doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan. Daarom volgt er nu een nieuwe terinzagelegging van 5 december 2013 tot en met 15 januari 2014.

Waar kunt u de plannen inzien?

U kunt de plannen inzien bij de publieksbalie van de gemeente Lochem: Hanzeweg 8 in Lochem. De plannen zijn tevens in te zien bij het gemeenteloket in Den Oldenhof (Hoofdstraat 45 in Gorssel) en bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland (Eusebiusbuitensingel 66 in Arnhem).

Ook digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan en de bronbestanden kunnen gedurende bovengenoemde termijn ook worden geraadpleegd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een directe link naar de digitale plannen vindt u op de website van de gemeente Lochem.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Indieners van een zienswijze ontvangen een persoonlijke reactie. Als de zienswijzen daar aanleiding toe geven dan zal Rijkswaterstaat, in overleg met de gemeente Lochem, de ontwerpplannen aanpassen. Vanzelfsprekend informeren wij u hierover in onze nieuwsbrief.

Meer informatie ter inzage legging

In de publicatie, die op 4 december jl. in de Staatscourant is geplaatst, vindt u uitgebreide informatie. Met vragen kunt u terecht bij de afdeling publiekscontacten van de gemeente Lochem: Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon 0573-289222. De afdeling publiekscontacten is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 12.30 uur en ’s middags op afspraak van 13.00 – 17.00 uur.

Terug naar boven

 

Deze zomer al een zienswijze ingediend?

De plannen zijn opnieuw, maar in aangepaste vorm ter inzage gelegd. De zienswijzen die ingediend zijn tijdens de vorige terinzagelegging (zomer 2013) zijn daarom niet meer rechtsgeldig. U dient uw zienswijze, indien u dit wenst, dan ook opnieuw in te dienen. Indien u reeds een zienswijze heeft ingediend, dan ontvangt u hierover bericht van de gemeente Lochem. De gemeente is het bevoegd gezag voor de terinzagelegging.

Terug naar boven

 

Andere inspraakmomenten

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zullen de plannen pas tegen de zomer van 2014 ter besluitvorming naar de gemeenteraad gaan. Daarna volgt een beroepstermijn van zes weken waarbij de mogelijkheid bestaat een beroep in te dienen bij de Raad van State. Beroep is mogelijk voor:

·         een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

·         een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

·         een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

 

Na een eventuele Raad van State procedure zijn de plannen onherroepelijk.

Terug naar boven

 

Aanmelden nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen

Over de Verruiming van de Twentekanalen fase 2 versturen we vanaf vandaag eenzelfde nieuwsbrief. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u dat wij uw e-mailadres toevoegen aan de verzendlijst? Stuur dan een e-mail naar: Twentekanalen@rws.nl

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign