Nieuwsbrief RWS Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde deel 1

Datum: 
28 November, 2013

 

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

Nummer 1 / 21 november 2013

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding om Sluis Eefde uit te breiden met een tweede sluis. Graag houden wij betrokkenen en belanghebbenden op de hoogte van de voortgang. We willen u direct kunnen informeren als er nieuws is. Naast de algemene nieuwsbrief, waarop u zich via onze website kunt abonneren en die minder frequent wordt verstuurd, sturen wij u daarom deze nieuwsbrief.

Als u deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen. Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook wil ontvangen, laat ons dit dan tevens per e-mail weten. Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief op onze website, dan kunt u dat doen door uw profiel te wijzigen.

 

In deze nieuwsbrief

·         Waar staan we nu?

·         Positief advies Commissie voor de m.e.r.

·         Projectdoelstellingen

·         Planning

·         Werkzaamheden in de omgeving

Terug naar boven

 

Waar staan we nu?

De sluis bij Eefde is de enige manier om met binnenvaartschepen het Twentekanaal te bereiken. De sluis vormt daarmee een belangrijke schakel in de scheepvaartverbinding tussen de IJssel en de havens aan het Twentekanaal.

Locatie noord

Omdat de wachttijden voor schepen te lang zijn, is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereiding van de bouw van een tweede sluis. De minister heeft in 2012 gekozen voor de locatie direct ten noorden van de huidige sluis.

Voorbereiding plannen

Het afgelopen jaar hebben we de plannen voorbereid, zodat de vereiste besluiten kunnen worden genomen. Over de milieueffecten van deze plannen heeft de Commissie voor de m.e.r. een advies gegeven, waarover wij u in deze nieuwsbrief graag informeren.

Terug naar boven

 

Positief advies commissie voor de m.e.r.

De commissie voor de m.e.r. heeft afgelopen dinsdag (19 november 2013) een positief advies uitgebracht voor de capaciteitsuitbreiding van Sluis Eefde. Dit betekent dat de commissie oordeelt dat in het PlanMER (milieueffectrapportage) essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Geluids- en luchtkwaliteit

In het PlanMER zijn de milieueffecten van de bouw van een tweede sluis onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de effecten van geluid en luchtkwaliteit op de omgeving weliswaar toenemen, maar onder de wettelijke normen blijven.

Compensatie natuur

De noodzakelijke ingrepen in de natuur zullen door Rijkswaterstaat worden gecompenseerd. Daarnaast zorgen we bij realisatie voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing. In de volgende nieuwsbrieven wordt u nader over deze maatregelen geïnformeerd.

Voorlopig advies

Begin september 2013 bracht de commissie een voorlopig advies uit. Naar aanleiding van dat advies heeft Rijkswaterstaat op 18 oktober 2013, na overleg met de gemeente Lochem, aanvullende informatie gestuurd. Dit betrof voornamelijk extra informatie over de milieueffecten van de bij de voorkeursbeslissing afgevallen locatie Midden-Noord.

Volgende stap

De commissie heeft in haar definitieve advies dus geoordeeld dat de milieubelangen goed in beeld zijn gebracht voor de komende besluitvorming over het ontwerp-bestemmingsplan.

De volgende stap is dan ook dat het PlanMER, het ontwerp-bestemmingsplan en het projectplan Waterwet waterstaatswerk later dit jaar opnieuw ter inzage worden gelegd. Deze procedures maken onderdeel uit van de besluitvorming van de gemeente Lochem. Op deze plannen kunt u zienswijzen indienen. U ontvangt hierover spoedig meer informatie.

Terug naar boven

 

Projectdoelstellingen

Met de realisatie van een tweede sluis wil Rijkswaterstaat de wachttijd voor de sluis terugdringen tot minder dan 30 minuten. Deze nieuwe sluis zal geschikt zijn voor schepen met een grotere aflaaddiepte. Dit betreft het grootste type schip dat na de verruiming van het Twentekanaal wordt toegestaan (een zogenaamd klasse Va-schip).

Stimulering economie

Met de uitbreiding van de sluis, in combinatie met de verruiming van het Twentekanaal, verbetert de bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Twentekanaal door kortere en betrouwbaardere reistijden. Hierdoor worden de economie en de werkgelegenheid van de regio gestimuleerd.

Betrouwbare reistijd

Met de bouw van een tweede sluis neemt ook de bedrijfszekerheid toe: als er een stremming is, of als er onderhoud nodig is, kunnen schepen gebruik maken van de andere sluis. Ook hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de reistijd toe.

Terug naar boven

 

Planning

·         2013: PlanMER, bestemmingsplan en projectplan Waterwet waterstaatswerk ter inzage

·         2014: projectbeslissing: besluit door de minister over de start van de realisatie van de tweede sluis

·         2015: aanbestedingsprocedure uitvoeringscontract

·         2016: start werkzaamheden aannemer: aanvragen benodigde vergunningen, voorbereiding bouw en start bouw tweede sluis

·         2018-2020: bouw tweede sluis naar verwachting gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Terug naar boven

 

Werkzaamheden in de omgeving

 

In deze nieuwsbrief willen wij u ook op de hoogte houden van werkzaamheden in de omgeving van Eefde en in het Twentekanaal, die buiten dit project vallen.

 

Voorsluis

De komende periode vinden er meerdere werkzaamheden plaats. In de voorsluis (aan de IJsselzijde van de bestaande sluis) worden enkele palen gezet waaraan wachtende schepen kunnen aanmeren.

 

Damwanden

In het Twentekanaal worden op verschillende plaatsen werkzaamheden uitgevoerd bij de bruggen. Damwanden onder de bruggen, die zijn geplaatst om te voorkomen dat grond het kanaal in spoelt, worden vervangen in verband met einde levensduur.

 

Remmingwerken

Op een aantal plaatsen worden de remmingwerken vervangen. Remmingwerken zijn houten constructies in het water bij bruggen. Deze remmingwerken zorgen ervoor dat schepen de bruggen niet beschadigen als zij om de één of andere reden uit koers raken.

 

Geen explosieven aanwezig

Voorafgaand aan deze werkzaamheden is onderzocht of er nog niet gesprongen explosieven op de bodem van het kanaal liggen. Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd met de bevinding dat er in dit deel van het kanaal geen explosieven aanwezig zijn.

Terug naar boven

 

 

 

Colofon

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over het project Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde.

Meer informatie:
Kijk op onze website voor meer informatie: www.rws.nl/SluisEefde Met vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002

Afmelden:

U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign