Eefde kiest voor de Highport Variant!

Na de laatste update, op onze website, is er achter de schermen koortsachtig gewerkt om een gedragen oplossing voor de Traverse Eefde voorgesteld te krijgen in de gemeenteraadsvergadering.

Na een uitstel, wordt er vanavond (11-02-2013) in de raadsvergadering besloten welke keuze de gemeenteraad maakt.

Door, voor ons, onvoorziene omstandigheden heeft dit proces een verrassende en ongewenste wending gekregen. De keuze is tussen de Highport variant of de zogenoemde voorkeursvariant. 
De Highport variant is de gedragen keuze door de bevolking van Eefde. De voorkeursvariant is de voorkeur van de B&W van de gemeente Lochem.

B&W van onze gemeente houdt bijna halsstarrig vast aan de voorkeursvariant. De reden hiervoor werd, ook voor ons, onlangs bekend. Toegezegd geld wordt alleen toegekend als de werkzaamheden binnen een bepaalde tijd afgerond zijn. 
Om te kiezen voor de voorkeursvariant speelt B&W op safe. Voor deze keuze is een bestemmingsplanwijziging niet nodig. Voor de highport variant is een kleine bestemmingsplanwijziging nodig. Bij mogelijke  bezwaarmakingen vreest B&W vertraging in de uitvoering en dus het mislopen van de toegezegde gelden. 

In een ultieme poging van de Dorpsraad Eefde om duidelijkheid te krijgen over de situatie heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de verantwoordelijk wethouder Bussink en de Dorpsraad Eefde. Voor de raadsvergadering van vanavond was een reactie van het dorp over de keuze van een van de varianten gevraagd. Hieronder staat het antwoord van de Dorpsraad Eefde geformuleerd.

 

 

Beste Berend Jan,

Na ons overleg afgelopen woensdag heb ik donderdagavond bericht uitgedaan naar alle partijen / verenigingen die actieve inbreng hebben gehad in de ontwikkeling van een nieuw beeld voor het centrum van Eefde. Dit in een poging te sonderen hoe de Eefdese gemeenschap tegenover de varianten staat.

Tot zaterdagmiddag is er gereageerd, en wij herkennen ons als Dorpsraad goed in het beeld dat tamelijk uniform naar boven komt.

Het standpunt van Eefde is te verwoorden als: 

Kiezen voor de Highport-variant; en om dit een serieuze kans te geven betekent dit dat er bijzonder voortvarend gewerkt zal moeten worden om nog voor de zomer helder te krijgen of deze variant uiteindelijk zou kunnen sneuvelen door zienswijzen of beroepsprocedures.

Uitwerking:

We gaan ervan uit dat de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging slechts gaat over het nieuwe wegvak voor de aansluiting vanaf de Zutphenseweg tot aan de Schurinklaan, die langs het kerkplein gaat lopen.

Wanneer de bestemmingsplanprocedure met veel voortvarendheid aangepakt wordt, kan deze ons inziens voor de zomervakantie tot klaarheid leiden:

In de raadsvergadering van maart een besluit over het voornemen tot een bestemmingsplanwijziging; 
in de vergadering van april kan de wijziging van bestemmingsplan vastgesteld worden (immers het voorwerk is grotendeels gebeurd), en aansluitend 6 weken ter inzage, en kunnen zienswijzen ingediend worden.

In de vergadering van juni kan er een besluit over de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan genomen worden, waarna een 6 weken beroepstermijn geldt. 
Ongeveer 25 juli 2013 kan er duidelijkheid zijn over de procedure-gang. Overigens een uitloop van een maand zou nog niet bezwaarlijk hoeven zijn. De aanbesteding kan komend najaar gewoon van start gaan.

Indien er helderheid is dat er geen vertraging op gaat treden door procedures, dan kan deze variant (Highport) volkomen uitgevoerd worden.

Echter, in het geval er aanzienlijke bezwaren zouden zijn, en er beroep ingesteld wordt, dan kan deze zomer alsnog teruggevallen worden op variant B (de ‘voorkeursvariant’ van B&W). Zodat in elk geval de reconstructie aangepakt wordt, en er geen fondsen verloren gaan.

In alle geval kan het werk voorjaar 2014 in uitvoering zijn, zodat de OV- en fiets-subsidies niet in gevaar komen.

Motivering:

Er is vanaf november 2011 met veel inzet, door een grote groep burgers, nagedacht over en uitwerking gegeven aan plannen om het dorp meer toekomstperspectief te geven, op gebieden als leefbaarheid en economische ontwikkeling.

Er is heel veel tijd en werk gestoken in het centrum-deel van de Traverse, met name in wat later de Highport-variant is gaan heten.

Gedurende die discussies is er nooit inhoudelijk gesproken over de door Haskoning aangedragen variant, later genoemd de ‘Voorkeursvariant’.

Het was dan ook bijzonder eigenaardig in januari 2013 te vernemen dat er plots een knelpunt is in het tijdpad van de Highport-variant (door de vereiste bestemmingsplanwijziging) in relatie tot (een deel van) de financiering, en dat daarom de ‘voorkeursvariant’ door B&W naar voren werd geschoven.

Die randvoorwaarde bij de financiering was in juni 2012 al bekend bij de gemeente, maar is nooit genoemd in enig overleg.
De voortgang van het overleg is in najaar 2012 gestagneerd ook al door onvoldoende prestatie van Haskoning.

Om niet met een pennestreek alle moeite die betrokken burgers van Eefde zich – gedurende langere tijd - hebben getroost, teniet te doen, verdient de ‘Highport-variant’ een serieuze kans.

Dit ook al omdat de financiële tijdklem veel te laat is ingebracht; 
Kanttekening is ook nog dat niet alle financiële inbreng van de provincie helder is, zoals de overdracht-bijdrage en de bestemmingsreserve.

 

Groetend,

Henk Stormink

Voorzitter Dorpsraad Eefde

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign