Nieuwsbrief PHS Goederenroute Oost-Nederland

Datum: 
18 December, 2013

Nieuwsbrief
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland

Nummer 5 / december 2013

Deze nieuwsbrief gaat over de Goederenroute Oost-Nederland, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (IenM) om de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen.

In deze nieuwsbrief

Terugblik op de afgelopen maanden

Extra consultatieronde

Vervolgproces

Nieuwe route goederenvervoer?

Meer informatie?

Terugblik op de afgelopen maanden

Voor het project Goederenroute Oost-Nederland is een MER 1e fase opgesteld. Deze heeft in de zomer van 2013 zeven weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode hebben omwonenden van het spoor, bedrijven, overheden en andere belangstellenden de mogelijkheid gehad om te reageren. Ter ondersteuning van het proces organiseerde het ministerie in de maanden mei en juni een reeks informatieavonden op diverse locaties langs het tracé. Zo konden betrokkenen zich goed laten informeren en de mogelijkheid om te reageren optimaal benutten.

Reactienota
Er zijn bijna 2000 reacties binnengekomen. Het ministerie heeft deze, in samenwerking met ProRail en Ingenieursbureau Movares, de afgelopen maanden verwerkt in een Reactienota. In deze nota zijn alle reacties en de antwoorden opgenomen namens het bevoegd gezag: de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.De onderwerpen van de reacties die zijn binnengekomen zijn divers en verschillen per locatie aan het tracé. In het algemeen kan gezegd worden dat particulieren zich vooral zorgen maken over geluid, trillingen en ruimtelijke effecten. Het merendeel van de reacties is afkomstig uit de woonplaats Bathmen. Drie van de vier varianten hebben dan ook gevolgen voor deze woonplaats. De reacties van bedrijven zijn uiteenlopend van karakter. Lokaal gevestigde bedrijven verwachten vooral directe en indirecte schade te ondervinden van de onderzochte varianten. Bedrijven en overheden uit de Randstad geven in hun reactie aan baat te hebben bij efficiënte goederenstromen richting Duitsland. Overheden in Oost-Nederland benoemen vooral de zorg voor de leefbaarheid. Niet op alle vragen kunnen we in deze fase antwoord geven. Gedetailleerde vragen over bijvoorbeeld trillingmaatregelen en de vormgeving van geluidschermen worden in de 2e fase uitgewerkt.

Aanvulling op het MER 1e fase
Naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de m.e.r. op 12 juli 2013 en van de vragen die zijn gesteld tijdens de informatieavonden langs het tracé, bleek dat er behoefte is aan verdere verduidelijking op een aantal punten. Daarom is een Aanvulling op het MER 1e fase opgesteld. Deze Aanvulling bestaat uit vier delen:

  • Deel A bevat een vergelijking (duidelijker dan in het MER 1e fase) van de effecten, waar mogelijk per woonkern
  • Deel B bevat een nadere beschrijving van het onderzoek naar externe veiligheid
  • Deel C bevat de resultaten van aanvullend trillingenonderzoek
  • Deel D beschrijft de gevolgen van de recente technische correctie op de geluidproductieplafonds. Dit deel is toegevoegd omdat in juli 2013 nieuwe geluidproductieplafonds zijn vastgesteld.

Zowel de Aanvulling op het MER 1e fase PHS-GON als de Reactienota zijn te downloaden via www.centrumpp.nl/phs.aspx en in te zien in de gemeentehuizen langs het tracé.

Beleidsregel Trillinghinder Spoor
Op 2 oktober 2013 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over twee Tracébesluiten voor spoorprojecten. De Raad heeft daarin uitgesproken dat bepaalde onderdelen van de landelijke regelgeving over trillingen, de zogenaamde Beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS), onvoldoende zijn onderbouwd. Deze uitspraak leidt tot een aanpassing van de landelijke beleidsregel. Tijdens het opstellen van het MER 1e fase, de Reactienota en de Aanvulling op het MER 1e fase was over dezeaanpassingen van de BTS inhoudelijk nog niets bekend. Daarom is gewerkt met de oorspronkelijke BTS. In het MER 2e fase worden de (meer gedetailleerde) onderzoeken naar trillingen uitgevoerd op basis van de dan geldende nieuwe BTS.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

Extra consultatieronde

In november 2013 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloten een extra consultatieronde in te richten. Zo kan zij ook over de Aanvulling op het MER 1e fase reacties verzamelen en meewegen voordat ze een beslissing neemt. Iedereen wordt in de periode van 18 december 2013 tot en met 24 januari 2014 in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie te geven op de informatie uit deze Aanvulling. Reacties op het voorgaande rapport MER 1e fase hoeven niet te worden herhaald. Deze reacties zijn immers al verwerkt in de Reactienota op het MER 1e fase. De reacties op de Aanvulling op het MER 1e fase kunt u indienen bij het Centrum Publieksparticipatie. Zij ontvangen uw reactie het liefst digitaal.

Reacties
Digitaal via reactieformulier www.centrumpp.nl onder ‘actuele consultatieprojecten’.

Per post reageren is ook mogelijk.
Centrum Publieksparticipatie, Aanvulling MER PHS
Oost-Nederland, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

Terug naar boven

 

Vervolgproces

Het onderzoek en de besluitvorming over de aanpassing van de route voor het goederenvervoer in Oost-Nederland is opgeknipt in twee fases. De extra consultatieronde maakt onderdeel uit van de eerste fase. Aan het einde van deze eerste fase neemt de staatssecretaris een beslissing over de route (voorkeursvariant) voor het gedeelte tussen Zutphen en Hengelo. Zij zal haar beslissing mede baseren op het MER 1e fase, de Aanvulling op de MER 1e fase, de reacties op deze rapporten en het bestuurlijke overleg met de betrokken regionale overheden. Naar verwachting wordt deze beslissing voor 1 juni 2014 genomen. Daarnaast neemt de staatssecretaris een beslissing over de planning van het vervolgproces.

De gekozen voorkeursvariant wordt nader uitgewerk in het MER 2e fase waarin de milieueffecten in kaart worden gebracht voor het gehele tracé tussen Elst en Oldenzaal/grens en worden vastgelegd in het Tracébesluit. In deze 2e fase wordt een wettelijke inspraakprocedure in het kader van de Tracéwet gevolgd.

Terug naar boven

Image 1

Nieuwe route goederenvervoer?

De provincies Gelderland en Overijssel hebben op 23 november 2013 aangekondigd dat zij samen met het Havenbedrijf Rotterdam onderzoek willen gaan doen naar de aanleg van een nieuwe spoorlijn van de Betuweroute naar Oldenzaal/grens. Dit betreft een geheel nieuwe route, uitsluitend voor het goederenvervoer.

Gedacht wordt aan een tracé door de Achterhoek langs de A18/N18 via onder meer Zevenaar, Doetinchem, Haaksbergen, Enschede en Hengelo. Deze route biedt volgens deze partijen meer capaciteit voor het goederenvervoer en heeft volgens hen minder invloed op de leefomgeving.

In 1998 en in 2012 is een dergelijk plan ook bestudeerd. In 2012 bleek dat een dergelijke nieuwe spoorlijn minimaal twee miljard euro gaat kosten. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven zelf zo’n geheel nieuwe route niet te gaan onderzoeken. Zij vindt een dergelijke investering onverstandig, mede omdat de verwachte groei van het goederenvervoer per trein kan worden opgevangen op het bestaande spoor.

Terug naar boven

Image 1

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign