Nieuwsbrief PHS Goederenroute Oost-Nederland

Datum: 
21 Mei, 2013

Dit is een digitaal nieuwsbericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) over de Goederenroute Oost-Nederland, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van IenM om de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen.

In deze nieuwsbrief
·         U kunt reageren op het Milieueffectrapport 1e fase
·         Informatieavonden
·         Wilt u meer weten?

Inleiding

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over het Milieueffectrapport (MER) 1e fase en dat deze in mei gereed zou zijn. Vanaf 21 mei a.s. is het MER 1e fase beschikbaar. Daarnaast is het ministerie in samenwerking met ProRail hard bezig met het voorbereiden van informatieavonden langs het gehele tracé. Zo willen we iedereen persoonlijk uitleg kunnen geven over de onderzoeken die zijn gedaan in het kader van het MER en de bijbehorende resultaten. In deze nieuwsbrief brengen wij u hiervan graag op de hoogte.

 

U kunt reageren op het MER 1e fase

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt het spoor gereed gemaakt voor de toekomst. Om de doorstroming van het goederenvervoer te bevorderen loopt één route door Oost-Nederland. Hoe deze route precies gaat lopen, moet nog worden vastgesteld. Om deze keuze weloverwogen te kunnen maken, wordt het MER opgesteld. Voor de goederenroute in Oost-Nederland is gekozen het MER op te knippen in twee fasen. In de eerste fase zijn de milieueffecten onderzocht van de vier mogelijke tracévarianten tussen Zutphen en Hengelo. Het rapport geeft inzicht in de effecten en de benodigde omgevingsmaatregelen per variant. In de tweede fase van het MER wordt het traject van Elst tot Oldenzaal/grens in zijn geheel bekeken.

 

Het MER 1e fase is inmiddels bijna afgerond. Vanaf 21 mei a.s. is het rapport met alle bijbehorende onderzoeksrapporten beschikbaar. Vanaf 28 mei 2013 zijn alle stukken ook in te zien in de gemeentehuizen en de bibliotheken in de regio. Klik hier voor de specifieke adressen in uw gemeente.

Tot en met 8 juli 2013 kunt u reageren. Het wordt op prijs gesteld als u aangeeft op welk onderdeel van de onderzoeken u reageert en uw reactie onderbouwt met argumenten. Ook kunt u aangeven welke variant(en) u de staatssecretaris adviseert en waarom. U kunt uw reactie indienen bij het Centrum Publieksparticipatie (CPP), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het CPP ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. Per post reageren kan ook. Hiervoor kunt u gebruik maken van het volgende postadres: Centrum Publieksparticipatie, PHS-GON, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Op basis van het MER 1e fase en de reacties en adviezen daarover, neemt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het najaar van 2013 een beslissing over de voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo en over de planning van de vervolgstappen.

 

Informatieavonden

Het MER 1e fase is een lijvig rapport, onderbouwd door 15 achterliggende onderzoeksrapporten. Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van de stukken nog aanvullende vragen hebt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarom besloten om langs het gehele tracé informatieavonden te organiseren om zoveel mogelijk persoonlijke uitleg te geven over de onderzoeksresultaten. Onderwerpen die tijdens de avonden aan bod komen, zijn de milieueffecten van de vier varianten (dus alleen tussen Zutphen en Hengelo en niet tussen Elst en Zutphen en Hengelo en Oldenzaal/grens), de manier waarop u kunt reageren op het MER en het vervolgproces.

Het ministerie nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een van de informatieavonden in uw regio. Tijdens de avonden bent u vanaf 17.00 tot 21.00 uur welkom om binnen te lopen en u te laten informeren. Het programma is op elke avond gelijk en bestaat uit twee identieke plenaire sessies met presentaties en gelegenheid tot het stellen van vragen. De eerste plenaire sessie begint om 17.30 uur en de tweede sessie om 19.15 uur. Daarnaast kunt u tussen 17.00 en 21.00 uur de informatiemarkt bezoeken. Bij de panelen zijn deskundigen van het ministerie en ProRail aanwezig om al uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

De data en locaties van de inloopavonden zijn:

Woensdag 29 mei 2013 in Dieren,
Voor de bewoners uit Dieren, Rheden, Brummen en Velp

Maandag 3 juni 2013 in Zenderen
Voor de bewoners uit Borne

Woensdag 5 juni 2013 in Rijssen
Voor de bewoners uit Rijssen-Holten en Wierden

Dinsdag 11 juni 2013 in Almen
Voor de bewoners uit Lochem en Eefde

Woensdag 12 juni 2013 in Zutphen
Voor de bewoners uit Zutphen

Donderdag 13 juni 2013 in Goor
Voor de bewoners uit Goor en Delden

Maandag 17 juni 2013 in Hengelo
Voor de bewoners uit Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland en Losser

Woensdag 19 juni 2013 in Arnhem
Voor bewoners uit Arnhem, Overbetuwe en Renkum

Maandag 24 juni 2013 in Deventer
Voor de bewoners uit Deventer-stad

Woensdag 26 juni 2013 in Almelo
Voor de bewoners uit Almelo

Donderdag 27 juni 2013 in Bathmen
Voor de bewoners uit Bathmen en Epse

 

De exacte locaties per plaats staan bij het verschijnen van de nieuwsbrief nog niet allemaal vast. Klikt u hier voor de meest actuele gegevens en exacte locaties.

 

Colofon

Contactgegevens

Postbus 20901
Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ienm
Mei 2013

 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over het MER 1e fase en de besluitvorming? Kijkt u dan op www.centrumpp.nl . of neem contact op met het Centrum Publieksparticipatie via telefoonnummer 070 - 456 96 00. U kunt uw vragen ook mailen naar info@centrumpp.nl .

Voor projectinhoudelijke informatie kunt u ook terecht op www.prorail.nl/phs-gon of kunt u contact opnemen op met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via telefoonnummer 0800-776 72 45 (gratis) of mailen.

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klikt u dan hier om u af te melden. Bent u nog niet aangemeld maar wilt u zich wel rechtstreeks abonneren op deze nieuwsbrief? Klikt u dan hier om u aan te melden.

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie.

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign