Nieuws Goederenroutering Oost Nederland

Datum: 
12 Febuari, 2013

Feitelijk is er geen echt nieuws. Ook vanuit de Tweede Kamer valt geen nieuws te vertellen. Het ministerie heeft immers de opdracht te bezuinigen en is op zoek naar die posten, die projecten waarop men wil bezuinigen. Het ministerie heeft zelf al voorstellen uitgewerkt, maar zoals het goede voorstellen betaamt, mogen anderen zich er eerst over uitspreken voordat deze voorstellen definitief worden en naar de Tweede Kamer kunnen. Volgens persberichten mogen de landsdelen en de provincies de huidige voorstellen bekritiseren. Volgens die zelfde persberichten zouden de bezuinigingen vooral worden gezocht in wegen en een onderdeel van PHS: OV-Saal en dat betreft het vervoer tussen Amsterdam – Almere – Lelystad. Niets over de Goederenroutering Oost Nederland.
 

Op 6 maart van 10.00 tot 13.00 uur praat de Vaste Kamercommissie over onderdelen van het goederenvervoer. Dat gaat over de rapporten n.a.v. Kamermoties (zie Nieuwsbrief 3 van augustus 2012, ook aanwezig op www.rona-info.nl), de capaciteitstoewijzing voor goederenvervoerders). OVERIGENS IS DE Kamer makkelijk met agendawijzigingen.

Caprolactam over de Twentekanaallijn.

Caprolactam is een stof die valt onder de transportgevarenklasse 6.1: giftige stoffen. Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Dat goedje wordt vervoerd over de Twentekanaallijn, gedurende vier nachten per week. ProRail gaf hiervoor toestemming. ProRail heeft hiervoor de volgende verklaring:

De vervoerder vraagt bij ProRail capaciteit aan op het spoor en voor een bepaalde route. Het is goederenvervoerders in Europa en dus ook in Nederland toegestaan overal op het spoor te rijden. Aan ProRail de opdracht te kijken of er voldoende ruimte is op het spoor en te controleren of aan geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Daarbij wordt dus ook gecontroleerd of eventuele milieuregels op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen en geluid een dergelijk transport is toegestaan. Als dit het geval is, krijgt de vervoerder van ProRail toestemming daar te gaan rijden. ProRail mag geen informatie geven over de inhoud van het goederenvervoer.

Op de een of andere manier hebben we echter kunnen achterhalen wat er wel wordt vervoerd.Bovendien wist de gemeente Hof van Twente niets van deze door ProRail verstrekte toestemming.

Lobbywerk.

RONA is druk bezig met lobbywerk. In december heeft het RONA uitgebreid de voor wat het spoor betreft nieuwe Kamerleden Betty de Boer (VVD) en Duco Hoogland (PvdA) gesproken. Zij zijn nieuw in de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu. Beiden zijn uiteraard geïnformeerd over de problemen die zullen ontstaan zodra de Goederenroutering Oost Nederland wordt gerealiseerd. De vraag naar nut en noodzaak voor deze plannen werd ook gesteld. Beide Kamerleden hebben intensief geluisterd en dat kan lastig zijn, want een ieder die aanwezig is bij een dergelijk gesprek wil graag zijn zegje doen. Beide Kamerleden hebben toegezegd een werkbezoek te willen brengen. Eén werkbezoek staat al in de steigers.

In eerste instantie zijn deze twee Kamerleden benaderd. Zoals gezegd zijn ze in deze materie nieuw en ze horen bij de regeringspartijen en die zijn beslissend bij stemmingen. De andere commissieleden worden eveneens benaderd voor een bezoek.

De Staten van Overijssel – althans de commissie die met GON bezig is – heeft inmiddels een werkbezoek gebracht. De provincie, No-Rail te Hengelo en RONA werkten samen om locaties te bekijken in Hengelo, Delden en Borne. Een schouwrit met informatie werd gehouden door Rijssen, het waterwingebied van Vitens, en Holten. Indruk maakte vooral de door scheuren als gevolg van trillingen ernstig beschadigde woningen te Hengelo en Borne. Voor een verslag van dit bezoek: zie www.rona-info.nl

Er komt ook een gezamenlijk werkbezoek van de Staten van Overijssel en Gelderland.

Burgerinitiatief.

De stichting www.stichtingpoorhinder.nl wil via een burgerinitiatief bereiken dat de Tweede Kamer andere eisen gaat stellen aan het proces om tot een goede besluitvorming te komen. Voor dit burgerinitiatief hebben zij 40.000 handtekeningen nodig. Wat zij de Kamer precies vragen en hoe u uw handtekening kunt zetten leest u op de site van de stichting. Nogmaals: www.stichtingspoorhinder.nl. Het RONA beveelt dit aan. Hoe meer acties, hoe beter.

Henk Derks

Informatiemanager RONA
derks.sr@chello.nl  en rona.noordtak@gmail.com  026-4952367 en 06-23944324

bron : nieuwsbrief Rona januari 2013         

BijlageGrootte
Statenbezoek Overijssel 2013-01-16 verslag naar sympathisanten .doc5.44 MB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign