Nieuws van het bestuur

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Het werk van de dorpsraad bestaat in belangrijke mate uit het adviseren van de gemeente over de onderwerpen die spelen in Eefde. Het bestuur van de Dorpsraad Eefde heeft regelmatig overleg met de gemeente in een zogenoemd kernwethouderoverleg. In dit laatste overleg wordt een actielijst besproken met de openstaande zaken die binnen Eefde spelen. Ook is er jaarlijks een algemene ledenvergadering.In dit hoofdstuk vindt u de stukken van deze vergaderingen.  We versturen met enige regelmaat ook een nieuwsbrief. Deze is ook te vinden in dit hoofdstuk

Nieuwsbrief Jaaroverzicht 2011 Dorpsraad Eefde

Datum: 
16 December, 2011

We zitten alweer in de laatste weken van 2011, een goed moment om even stil te staan bij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Ook dit jaar heeft het bestuur van de Dorpsraad Eefde een reeks initiatieven gestart en zijn er enkele succesvol afgerond. De belangrijkste initiatieven,  zijn de  afronding van het Wetenschapswinkelproject “Identiteit Eefde”,  het bevorderen van de burgerparticipatie, de Traverse Eefde,  de Charrette Sluis Eefde en de verbinding met Waternext.  

Wetenschapswinkelproject “Identiteit Eefde”
In 2010 hebben we samen met de Wetenschapswinkel een grote enquête uitgezet in Eefde om een goed beeld te krijgen wat voor dorp we willen zijn, en welke rol de Eefdenaar voor zichzelf daarin ziet, oftewel wat is de Identiteit van Eefde.  Tijdens de midwinterbijeenkomst op 28 januari 2011 zijn de uitkomsten van het Wetenschapswinkel project gepresenteerd en aangeboden aan de Kernwethouder voor Eefde, Thijs de la Court. De enquête plus de ruimtelijke studie leverde één toekomstbeeld voor Eefde op. Het is een waardevol document wat regelmatig gebruikt wordt  bij de verdere ontwikkeling van Eefde.
 
Burgerparticipatie
De Dorpsraad heeft ondersteuning aangevraagd bij de Heidemij voor versterking van het proces van burgerparticipatie, met als doel om burgers van Eefde meer sturend te laten zijn bij de grote projecten die op dit moment actueel zijn voor Eefde. In samenspraak met de Heidemij en de Kernwethouder hebben we gekozen voor de ‘integrale aanpak’, om zo extra meerwaarde voor ons dorp te verkrijgen. We hebben samen met de Heidemij een ronde tafel conferentie belegd waar alle (overheids)partijen aanwezig waren: Gemeente, Provincie, Waterschap en Rijkswaterstaat. Hier zijn positieve intenties uitgesproken, om voor Eefde meer te halen uit de grote projecten;  de Traverse Eefde, Uitbreiding 2e Sluis, Eefsche Beek, Detmerskazerne, door ze in samenhang te bekijken.

Charrette over Sluis Eefde
De uitgesproken intenties hebben in november geleid tot de organisatie van een Charrette samen met Rijkswaterstaat. Een Charrette is een werkvorm die enige jaren geleden in de Verenigde Staten ontwikkeld is om in beperkte tijd met een groot aantal betrokkenen en onafhankelijk deskundigen in een creatief proces door alle partijen gedragen voorstellen te ontwerpen. Aan deze intensieve tweedaagse bijeenkomst namen in totaal c.a. 35 personen deel. De Het gebied dat bestudeerd werd, was gelegen tussen Berkel en Eefsche Beek, met de focus op Eefde en de Sluis complex. lees verder........

De Traverse Eefde
Na de realisatie van de westelijke rondweg wordt de N348 (Rustoordlaan, Doctor van de Hoevenlaan, Zutphenseweg, ook wel genaamd ‘Traverse’) binnen de bebouwde kom gewijzigd van provinciale weg naar een gemeenteweg. Hierin liggen voor Eefde kansen voor het maken van een “Dorpsstraat ons dorp”. De Dorpsraad is met een aantal ondernemers en andere betrokken Eefdenaren in november enkele keren om tafel gegaan om deze herinrichting concreet te gaan beschrijven vanuit de Eefsche visie. lees verder ...

Daarnaast………..
Daarnaast zijn we betrokken bij de uitbouw van een eigen energienetwerk: LochemEnergie, Waarbij speciaal aandacht (studie) uit gaat naar het gebruik van wind en waterenergie in Eefde. Rijkswaterstaat wil van de sluis de meest duurzame maken. LochemEnergie en de Dorpsraad kunnen hierin een rol spelen. 

De aandacht bij de plannen voor woningbouw in het dorp hebben zich verlegd van Eefde-zuid naar het terrein van de Detmers kazerne. Uitgangspunt bij nieuwbouw blijft dat eerst de geschikte plaatsen in het dorp gebruikt worden: inbreiding voor uitbreiding, bijvoorbeeld waar gebouwen staan die in verval zijn geraakt zoals het Kompas.  Dit jaar staan weer c.a. 75 woningen te koop. Dit is historisch gezien zeer veel. De particuliere woningmarkt is niet gebaat bij nog meer van hetzelfde aanbod. lees hier meer over dit onderwerp

Verkeersveiligheid van en naar school is in Eefde een belangrijk onderwerp. Daarom participeert de Dorpsraad in een werkgroep om samen met de beide basisscholen dit thema onder de aandacht te houden van de gemeente. Een knelpunt was de zichtbaarheid van klaar-overs bij het Spijk. De Dorpsraad heeft gezorgd voor verbetering van de veiligheid door de aanschaf van ‘toortsen’ die ter beschikking zijn gesteld aan de verkeersbrigadiers.

Bij de aanleg van de rondweg verschenen er plots wildroosters tegen de dassen in de kruisende wegen. Deze roosters zijn zo grof dat ze een belemmering / gevaar vormen voor het langzame verkeer. Met name mensen van de Pasman manege worden door de roosters ernstig belemmerd in de te rijden routes met de kinderen. De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om met vertegenwoordigers van  Gemeente, Provincie en de Pasmanmanege om tafel te gaan, om dit probleem op te lossen. Er is tijdens het overleg goed gekeken waar roosters wel en niet nodig zijn, en zodoende is er een goede oplossing gevonden. Er worden minder roosters gelegd, en daardoor worden de ruiters van de Pasmanmanege minder beperkt in hun route keuze.

De ambitie van een Hoogfrequent Spoor in het westen van het land heeft als mogelijk gevolg dat de goederentreinen verplaatst worden naar het bestaande spoor in het Oosten van het land. Concreet betekent dit dat er 80 tot 90 treinen per etmaal door of langs Eefde zullen rijden. Dit is een bedreiging voor de leefbaarheid en onze dorpsrust.  Lees meer..
De plannen rond de containerhaven Zutphen aan het Twentekanaal zijn vooralsnog op de lange baan geschoven. De dorpsraad blijft deze zaken bewaken.

Samen met Stichting Cultureel Werk Gorssel is een afspraak gemaakt over het houden van enquêtes en wijkschouwen in Eefde. Het doel is meer betrokkenheid van de bewoners krijgen en verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 
Onlangs is een dergelijk enquête in de Spijkwijk gehouden.  Het plan is om in 2012 andere wijken in Eefde te bevragen.

Aan de rand van Eefde zijn er ontwikkelingen voor de inrichting van een nieuw landgoed:” De Rees”.
De dorpsraad is hierbij betrokken door als deelnemer van de klankbordgroep. Onze rol is om te bewaken dat de stappen in het besluitvormingsproces goed doorlopen worden.

Het Leger des  Heils en woningcorporatie De Groene Waarden zijn voornemens om  aan de rand van Eefde een opvanghuis te realiseren voor dak- en thuislozen, project “Beschermd wonen”.
De dorpsraad is hierbij vanaf het begin over geïnformeerd.  Als lid van de klankbordgroep hebben wij samen met andere leden bereikt dat er een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. In dit onderzoek gaat bureau Beke uit Arnhem na of de geplande locatie een geschikte is. De oplevering van dit rapport verwachten wij begin volgend jaar.

Afsluitend van dit jaaroverzicht wil het bestuur van de dorpsraad iedereen bedanken die zich dit jaar voor de vereniging heeft ingezet in welke vorm dan ook.
Mogen wij in 2012 ook weer op uw steun rekenen; want Eefde maak je zelf!  Detailinformatie over de beschreven onderwerpen zijn te vinden op onze website. www.dorpsraadeefde.nl

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012 toe.

Het bestuur 
Dorpsraad Eefde.
 

Statuten en reglement beschikbaar op de site.

Datum: 
14 Juni, 2011

Vanuit de laatste algemene ledenvergadering is er een opmerking gekomen dat de statuten en de huishoudelijke reglement van onze vereniging niet op de website beschikbaar zijn.
Dit is nu veranderd! De twee documenten vindt u onderaan de pagina http://www.dorpsraadeefde.nl/wat-de-dorpsraad

Welke kansen zijn er voor Eefde bij de realisatie van de nieuwe sluiskolk?

Datum: 
22 Mei, 2011

Rijkswaterstaat heeft plannen om de bestaande sluis in Eefde te vergroten. Omgevingsmanager Twentekanaal Frederike van Wijk van Rijkswaterstaat komt aansluitend aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de dorpsraad Eefde vertellen wat de kansen voor Eefde kunnen zijn.
Dit vindt plaats op donderdag 26 mei om 19:30 inloop uur in t’Hart te Eefde. 

Agenda algemene ledenvergadering 2011

Datum: 
22 Mei, 2011

Agenda voor de Algemene LedenVergadering van donderdag 26 mei 2011, 20.00 uur in het Hart, Podiumzaal:       Vanaf 19.30 inloop met koffie en koek.

Na afloop – streeftijd 21.30 uur -  zal het thema-onderwerp worden besproken. We hebben gekozen voor een verkenning van de mogelijkheden voor Eefde rond het Twentekanaal, wanneer een nieuwe sluiskolk wordt aangelegd. Wordt dit in de toekomst een bron voor nieuwe activiteiten in het dorp?
We hebben de omgevingsmanager Twentekanaal Frederike van Wijk van Rijkswaterstaat gevraagd ons bij te lichten waar de kansen voor Eefde kunnen liggen.

Algemene ledenvergadering 2011 op 26 mei

Datum: 
10 April, 2011

De algemene ledenvergadering2011  van de Dorpsraad Eefde is op donderdag 26 mei a.s. om 20:00 uur in het Hart te Eefde.
Het bestuur van de dorpsraad nodigt alle leden en andere belangstellenden uit!

Jaaroverzicht 2010 Dorpsraad Eefde

Datum: 
19 December, 2010

 

We zitten in de laatste weken van 2010, een goed moment om even stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook dit jaar heeft het bestuur van de Dorpsraad Eefde een reeks initiatieven gestart en zijn er enkele succesvol afgerond. De twee belangrijkste initiatieven, die overigens al vorig jaar gestart waren,  zijn het opstellen van een Dorpsplan en het Wetenschapswinkelproject “Identiteit Eefde”.

Verslag algemene ledenvergadering 2010

Datum: 
6 Oktober, 2010

Op 27 mei j.l. is de algemene leden vergadering van de dorpsraad Eefde gehouden. In de bijlage is het verslag te vinden.
 

Verslag kennismakingsbijeenkomst dorpraden en nieuw college

Datum: 
3 Juli, 2010

 

Op donderdag 29 juni hebben op uitnodiging van de gemeente Lochem alle dorpsraden kennis kunnen maken met het nieuwe college. Hier een kort verslag over deze bijeenkomst.
  
Nadat de burgemeester iedereen hartelijk heeft verwelkomd en wethouder Thijs de la Court heeft verontschuldigd voor zijn afwezigheid hebben alle aanwezigen zich kort voorgesteld en daarbij aangegeven welke verwachtingen hij of zij, vanuit zijn rol of positie heeft voor de toekomst.
Het gaat te ver om in dit verslag iedereen te citeren maar een aantal vragen cq verwachtingen van de dorpsvertegenwoordigers hierbij kort samengevat.
 
Opgemerkt werd dat een dorpsplan een middel is naar het primaire doel, namelijk een goed leefklimaat in een kern. Daartoe hoort ook de sociale cohesie en het gevoel van saamhorigheid. Hoewel de kernen onderling zeer verschillen wordt “betrokkenheid van de inwoners”  door allen als heel belangrijk ervaren. Opgemerkt is ook dat dorpsplannen niet statisch zijn maar dienen te worden aangepast aan veranderende omstandigheden.
De dorpsraden verwachten van de gemeente dat deze hen als serieuze gesprekspartner beschouwt en tijdig betrekt bij ontwikkelingen hun dorp betreffende. Zeker waar het grote ontwikkelingen betreft, zoals bijvoorbeeld het goederenspoor, de aanleg van rondwegen, ontwikkeling van industrieterrein etc., maar ook wanneer het relatief kleinere onderwerpen betreft als bijvoorbeeld de verlichting.  Met andere woorden: “Bewaking van hetgeen om en in het dorp gebeurt”.
De ambtelijke organisatie moet zich nog meer bewust zijn van het feit dat de dorpen gesprekspartner zijn en ook bepaalde ideeën hebben.
De ambities en verwachtingen zijn soms zeer hoog gesteld maar de dorpraden zijn daarentegen ook realistisch. De termen laag- en hooghangend fruit vielen een aantal keer. “Het is de uitdaging om ons ook te richten op het hooghangende fruit” . Waarbij de dorpsraden aangeven dat ze het ook graag willen horen, wanneer iets onmogelijk is, als het fruit zogezegd te hoog hangt.
Rollen en verwachtingen moeten ook bij het college helder zijn.
 
De kernwethouders willen graag participatie stimuleren. Het eigen initiatief van het dorp is daarbij heel belangrijk. Een mooi voorbeeld is de aanplant van acacia’s in Exel. Over de juiste rol en verwachtingen heeft het college nog nader overleg. Het contact met de dorpraden en de dorpsplannen is een proces waarin nog veel te leren en te verbeteren valt, het is een groeiproces voor alle partijen.
 
Vanuit de dorpsraden is gevraagd wat de door de rijksoverheid aangekondigde bezuinigingen voor de gemeente betekent. Ook de provincie is zich immers aan het terugtrekken waarbij als voorbeeld de subsidie aan de Vereniging Kleine Kernen wordt genoemd. Welke weerslag gaat dit hebben op de dorpen.
Berend Jan Bussink legt uit dat de provincie 60 miljoen moet bezuinigen en de gemeente in het slechtste geval 5 miljoen. De gemeente heeft een totale begroting van ongeveer 80 miljoen, daarvan is 60 miljoen niet beïnvloedbaar. Een en ander betekent dat bezuinigingen moeten worden gezocht in de resterende 20 miljoen. De gemeente stelt een perspectiefnota (2012 – 2014) op. Deze wordt op 5 juli behandeld in de raad. In 2010 en 2011 blijft de uitkering aan de gemeente op het zelfde niveau.
Het is bekend dat er 36 miljoen vrij komt uit de NUON. In het college is afgesproken deze gelden slechts te gebruiken voor investeringen die renderen. Bijvoorbeeld glasvezel of het aftoppen van bijdragen. De gemeente wil investeren in een ondernemende gemeente, daar waar mogelijk in samenwerking met Europese fondsen/ontwikkelingen.
 
Opgemerkt is dat “niet beïnvloedbaar” niet wil zeggen dat bepaalde activiteiten niet anders kunnen worden georganiseerd of anders kunnen worden benaderd zodat ook daar toch nog wat voordelen te behalen zijn.
Wilma Heesen beaamt dat en zou graag zien dat er voor inspanningen op het gebied van participatie en sociale cohesie net zulke mooie (door)rekeningsmodules zouden zijn als de rendementsberekeningen voor meer concrete investeringen ( de verloederingsnorm).
 
De actualisatie van dorpsplannen is een apart aandachtspunt. Per jaar is er geld beschikbaar om een tweetal dorpsplannen te actualiseren. Daarnaast zal de gemeente ook alert blijven op eventuele andere mogelijke fondsen of subsidies waarvan de kernen gebruik zouden kunnen maken.
 
De burgemeester sluit de bijeenkomst en nodigt iedereen uit voor een drankje.
 
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsraad Eefde

Datum: 
19 Mei, 2010

Donderdagavond 27 mei houdt de Dorpsraad Eefde haar jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur in het Hart in Eefde.
 
Als thema-onderwerp hebben we gekozen voor een duiding van de plannen voor toename van het aantal goederenspoortreinen door Eefde.

Verslag algemene ledenvergadering 2009

Datum: 
22 Juni, 2009

In het bijgevoegde document vindt u het verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van 2009.

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign